Вторые киевские курсы иностранных языков "Kiev Languages School2"

+38XXX XXX XXXX показать телефон

Увеличить...

Увеличить...
бул. Дружби Народів, 12-б
Увеличить...
вул. Мілютенка, 5

Київ, бул. Дружби Народів, 12-б
Київ, вул. Мілютенка, 5

Ми можемо запропонувати:

19 іноземних мов для дорослих і дітей:

◦ Загальний та розмовний курс для дорослих
◦ Ділова англійська з носієм мови.
◦ Підготовка до міжнародних іспитів.
◦ Спецкурси для корпоративних клієнтів.
◦ Цікаві курси для дошкільнят (з 5 років).
◦ Спеціальні програми для школярів різного віку.
◦ Підготовка до незалежного зовнішнього оцінювання.
◦ Розмовна практика з носіями мов.
◦ Професійний переклад.
◦ Навчання за кордоном.

Заняття у групах, міні групах, індивідуально.

◦ Безкоштовне вхідне тестування,та визначення рівня комунікативної компетенції для всіх бажаючих.
◦ Безкоштовні консультації з вибору курсу.
◦ Забезпечення слухачів курсів оригінальними навчально-методичними комплексами зарубіжних видавництв
◦ Гнучка система знижок.
◦ Цікаві і надзвичайно ефективні заняття.
◦ Викладачі, що пройшли стажування з методики викладання мов у спеціалістів з Великобританії, США, Німеччини, Франції, Італії, Іспанії та Японії.

Результати навчання:

◦ Вільне спілкування іноземною мовою
◦ Практичне володіння граматикою
◦ Великий словниковий запас
◦ Вміння підтримувати контакти з іноземними партнерами, володіння специфікою ведення телефонних розмов.
◦ Знання іноземної культури, правил етикету та особливостей психології.

Згідно вимог Ради Європи Miнicтepством освіти та науки розроблена Модель міжкультурного іншомовного спілкування (комунікативної компетенції), яка являє собою поєднання ряду компетенцій: мовленнєвої та мовної, соціокультурної та соцiолiнгвiстичної, дискурсивної та стратегічної.

ПРОГРАМИ.

Другі Київські курси іноземних мов на найвищому рівні провадять більш, ніж 50 навчальних курсів з 12 іноземних мов, користуючись новою комунікативною методикою, що відображає прогресивні зрушення, які відбуваються в царині навчання іноземних мов.

Принципи комунiкативно-орiентованогo навчання:

◦ принцип iнтерактивноcтi - у навчальному процесі використовуються завдання, якi моделюють iнтерактивний характер спілкування, мають важливу рису комунікативної ситуації, а саме інформаційну прогалину (комунiканти володіють різними обсягами інформації, це спонукає слухачів добувати інформацію один в одного, цінуючи один одного як партнера по спілкуванню, а також використовуючи один одного як джерела нової інформації, думки чи доcвiдy), допомагають узгоджувати навчальні та комунікативні дії, встановлювати та підтримувати стосунки, обмінюватись особиcтiсно-значущою інформацією, співпрацювати в парах, невеликих групах i командах.

◦ принцип мовлинево-мисленевої активності навчання базується на завданнях, якi моделюють пошук та відбір інформації, аналіз, опис, порівняння, протиставлення, узагальнення, інтерпретацію, висловлення особистого ставлення, пояснення, обґрунтування, формують психолінгвістичні механізми мислинево-мовленевої діяльності, сприйнята та продукування іншомовного повідомлення;

◦ принцип інтеграції у навчанні - акцент робиться на завданнях, якi моделюють реальний цiлiсний контекст спілкування - поєднання мовленнєвої і немовленєвої дії, вербальних і невербальних засобів, візуальної та звукової репрезентації змісту і форми, забезпечують володіння видами мовленевої діяльності в їх взаємозв’язку

◦ принцип контекстуалiзації - у навчальному процесі розв'язуються завдання, які допомагають сприймати, реконструювати та продукувати висловлювання i тексти як продукти спілкування, мовна компетенція формується в контeкcтi вирішення комунікативних завдань;

◦ принцип домінуючої ролі безперекладної семантизацiї - переклад використовується переважно для семантизaцiї абстрактної лексики, значення якої важко зрозуміти за допомогою наочності, моторики, екстра лінгвістики, тощо.

Випускники Других Київських Курсів Іноземних Мов по завершенню навчання на курсах повинні:

◦ ефективно користуватись іноземною мовою як засобом спілкування в реальних життєвих ситуаціях, так i засобом здобуття знань, удосконалення навичок і вмінь;

◦ володіти мовленнєвими вміннями на загальному вище середнього piвнi, що відповідає рівню В2 (незалежний користувач) класифікації Ради Європи;

◦знати основні фонетичні, лексичні i граматичні закономірності відповідної іноземної мови;

◦ без попередньої підготовки розв'язувати комунікативні завдання з урахуванням соціокультурних i соціолінгвістичних аспектів мови, яка вивчається;

◦ використовувати навчальний досвід, набутий впродовж навчання на курсах, для подальшої самостійної роботи з метою самовдосконалення в галузі обраної спеціальності;

◦ використовувати автентичний іншомовний матеріал з метою самоосвіти i в особистих цілях.

Рівень володіння мовою вказує на відповідний ступінь сформованості мовленнєвої компетенції досягнутий в процесі навчання.

Випускними рівнями на курсах є рівень „Середній” та "Вище середнього". Проте, для бажаючих удосконалити мовні навички та мовленнєве вміння створюються групи поглибленого i найвищого рівнів.

Таким чином, на курсах навчальний процес передбачає досягнення слухачами на відповідних етапах таких рівнів:

◦ (нульовий),
◦ елементарний,
◦ нижче середнього,
◦ середній,
◦ вище середнього,
◦ поглиблений,
◦ найвищий.

Загальний курс іноземної мови розвиває навички говоріння, читання, аудіювання, письма в межах побутової, суспільно-політичної тематики на рівнях від початкового до незалежного користувача.

Поглиблений курс закріплює отриманні знання та дозволяє слухачам застосовувати нюанси іноземної мови.

Курс ділової мови навчає не тільки спілкуванню з бізнес - партнерами, але й знайомить з особливостями психології та етики ділових переговорів, специфікою ведення телефонних розмов, та інше. Рівні від початкового до поглибленого включно.

Курс підготовки до міжнародних іспитів – IELTS, FCE, CAE, TOEFL, DELF починається з рівня незалежного користувача.

Спеціальні курси на замовлення корпоративних клієнтів. Сьогодні викладачі курсів успішно співпрацюють з депутатами Верховної Ради України, надаючи консультації з мовних питань,ефективно навчають іноземним мовам співробітників різних Українських фірм, враховуючи специфіку їх діяльності.

+38XXX XXX XXXX показать телефон


Реклама на сайте  Добавить компанию